ALGEMENE VOORWAARDEN van Estatistanbul via Haartransplantatie Turkije

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen EstetIstanbul voor en de klant, tenzij daarvan nadrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken.

Artikel 1: Begripsbepaling
a. Haartransplantatie-Turkije:
is een tussenpersoon dat voor personen bemiddelt voor medische behandelingen door middel van georganiseerde groepsreizen en/of individueel afspraak met de medische kliniek Estetistanbul (hierna te noemen medische kliniek).

b.  Overeenkomst:
De Overeenkomst waarbij Haartransplantatie Turkije (hierna te noemen HTT.nl) zich jegens zijn wederpartij verbindt bestaat uit het verschaffen van de volgende diensten:
1. Afspraak maken, bemiddelen en in contact brengen met een gespecialiseerde medische kliniek.
2. Beantwoording van medische vragen via een gespecialiseerde Doktor.
3. Verzorgen van afspraakbevestiging, overeenkomst en overig informatie indien nodig.
4. Overige overeengekomen diensten.

De volgende diensten zullen niet worden verschaft door HTT.nl, maar door een derde partij EstetIstanbul (de medische kliniek)
1. Vervoer in Turkije naar plaats medische instelling;
3. Vooronderzoek en behandeling in medische instelling;
4. Nacontrole in medische instelling;
5. Verblijf in hotel of gelijkwaardig onderkomen inclusief ontbijt;
6. De volledige garantie, inclusief het contact over garantie;

In sommige gevallen kan de klant in overleg met HTT.nl besluiten slechts enkele van bovenstaande componenten te kiezen. Zo kan de klant kiezen voor een individueel arrangement, waarbij meerdere van bovenstaande componenten door de klant zelf zullen worden verzorgd.

c. Dienstverlener:
De vervoerder, accommodatie verschaffer, reisorganisator, luchtvaartmaatschappij, ziekenhuis, medische instelling, arts en/of andere dienstverleners, zulks in de ruimste zin des woords, met wie de reiziger een overeenkomst aangaat en die met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst.

d.Klant:
Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met HTT.nl in contact is getreden teneinde van de diensten van HTT.nl gebruik te maken.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Art. 2, lid 1
Deze voorwaarden maken deel uit van alle ‘autorisatie/aanvraag bemiddeling’ overeenkomsten voor de respectievelijke medische behandelingen en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen tussen HTT.nl en klant.

Art 2, lid 2
Deze voorwaarden prevaleren boven de eventueel aanwezige Algemene voorwaarden van de klant.

Art 2, lid 3
De klant doet afstand van de toepasselijkheid van zijn of haar Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst
Art. 3, lid 1
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de klant van het aanbod van HTT.nl. De aanvaarding geschiedt door het invullen en ondertekenen van de prijsopgave van de gewenste behandeling.
Art 3, lid 2
De klant aanvaardt daarbij de Algemene Voorwaarden en betalingstermijnen welke door HTT.nl zijn gesteld.

Art 3, lid 3
De klant verstrekt HTT.nl voor of uiterlijk op de dag van de aanvaarding alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Indien blijkt dat de medische behandeling geen doorgang kan vinden wegens ongeschiktheid van de klant voor zulks een behandeling, als gevolg van onjuist en onvolledig verstrekte informatie over de gezondheidstoestand dan komt deze ongeschiktheid voor rekening en risico van de klant.

Art 3, lid 4
HTT.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden en/of dienstverleners uitgegeven.

 

Artikel 4: Betaling
Art. 4, lid 1
HTT.nl is enkel een tussenpersoon die zijn dienst kosteloos aanbiedt. Betaling van de medische behandeling zal gedaan worden aan de medische kliniek in Turkije genaamd EstetIstanbul, tevens de garantie verloopt vervolgens via hen.

 

Artikel 5: Kosten
Art. 5, lid 1
HTT.nl heeft het recht de kosten van de medische kliniek te wijzigen tot 5 weken voor vertrek, indien de kosten van de medische behandeling en of reis/verblijf met meer dan 20% stijgen.
Art. 5, lid 2
De klant heeft het recht een verhoging van de kosten als bedoeld in de vorige lid af te wijzen. Hij moet, op straffe van verval, van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging.

 

Artikel 6: informatie
Art. 6, lid 1
De klant dient zelf de reis te regelen en in bezit te zijn van de benodigde reisdocumenten, zoals een geldig paspoort en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties en dergelijke.
Art. 6, lid 2
De klant zal zelf bij de betrokken autoriteiten de benodigde aanvullende informatie inwinnen en tevens tijdig vóór vertrek nagaan of de eerdere informatie nog correct is.
Art. 6, lid 3
Indien de klant de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening.

 

Artikel 7: Wijziging, eventueel gevolgd door opzegging door HTT.nl
Art. 7, lid 1
HTT.nl heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn, dat verdere gebondenheid van HTT.nl aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Indien de oorzaak van de wijziging aan de klant kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de klant. Indien de oorzaak van de wijziging aan HTT.nl kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van HTT.nl.
Art. 7, lid 2
HTT.nl moet de klant binnen 48 uur (2 werkdagen), nadat de gewichtige omstandigheden zijn ingetreden een wijzigingsvoorstel in de vorm van een alternatief aanbod voorleggen. Deze verplichting vervalt, indien de oorzaak van de wijziging aan de klant is toe te rekenen. De klant kan de wijziging(en) afwijzen.
Art. 7, lid 3
a. Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van een alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven.
Art. 7, lid 4
HTT.nl mag de overeenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de klant onverwijld meegedeelde omstandigheden. In dat geval kan de klant de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan gemiddelde geringe betekenis strekt.
Art. 7, lid 5
In geval van opzegging op grond van het vorige lid vergoedt HTT.nl de klant de door deze geleden schade, tenzij de opzegging het gevolg is van overmacht als bedoeld in artikel 8 lid 4.

Artikel 8: Hulp en bijstand
Art. 8, lid 1
HTT.nl is naar gelang de omstandigheden niet verplicht de klant hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen.

Artikel 9: Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid HTT.nl
Art. 9, lid 1
HTT.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie. HTT.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders, brochures en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.
Art. 9, lid 2
HTT.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit medische behandeling en/of medisch onderzoek. De artsen zijn in medisch opzicht autonoom en dragen zelf verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden die ze in het arbeidsverband met de medische instelling opgedragen krijgen. Schade die voortvloeit uit de medische behandeling komt volledig voor risico en rekening van de klant. Deze verloopt dus via uw eigen zorgverzekering. 
Art. 9, lid 3
Na afronding van het vooronderzoek, waar ter wereld ook uitgevoerd, kan de klant geen rechten ontlenen aan de bevindingen van de arts. HTT.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de bevindingen en het advies van de arts en het bedrijf EstetIstanbul. HTT.nl zal geen medewerking verlenen inzake juridische kwesties.
Art. 9, lid 4
Klant verklaart voldoende en aannemelijk geïnformeerd te zijn door HTT.nl, en op de hoogte te zijn van mogelijke risico’s en beperkingen van de door hem uit vrije wil ondergane medische behandeling en/of medisch onderzoek.
Art. 9, lid 5
Klanten kunnen, indien zij over het functioneren van de behandelend arts vragen hebben, zich tot HTT.nl wenden.
Art. 9, lid 6
Conform artikel 1c van onderhavige Algemene Voorwaarden zijn op de overeenkomst tussen klant en dienstverlener (waaronder begrepen de medische instelling, ziekenhuis of arts) de voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener van toepassing.
Art. 9, lid 7
HTT.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze Algemene Voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk via e-mail of post worden bevestigd.
Art. 9, lid 8
De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van HTT.nl gelden ook ten behoeve van de werknemers van HTT.nl, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

Artikel 10: Klachten
Art. 10, lid 1
Als de tekortkoming ook dan nog niet tot tevredenheid is opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, dan dient de klant deze zo spoedig mogelijk schriftelijk via e-mail of post te melden bij HTT.nl. Klachten over de uitvoering van de haartransplantatie zelf en de klachten achteraf vallen onder volledige verantwoordelijkheid van het bedrijf EstetIstanbul gevestigd in Levent / Istanboel Turkije. 
Art. 10, lid 2
Op alle geschillen tussen HTT.nl en de klant is het Nederlandse recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.

Wij helpen u graag

Kom op consult of vraag een vrijblijvende offerte aan

Consult inplannen Offerte aanvragen
© 2024 - Haartransplantatie-turkije.nl - algemene voorwaarden